WARUNKI WYPOŻYCZENIA.
Firmy zainteresowane wynajmem powinny dopełnić następujących formalności :

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
  • zaświadczenie REGON
  • zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej
  • wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej
  • podpisanie umowy najmu
  • pisemne pełnomocnictwo upoważniające do odbioru sprzętu osobę,która zgłasza się po odbiór sprzętu.

OSOBY PRYWATNE zainteresowane wynajmem powinny dopełnić dopełnić następujące formalności :

  • dwa dokumenty ze zdjęciem
  • potwierdzenie zameldowania w postaci opłaconych rachunków za ostatni miesiąc (np.rachunek za gaz , energię elektryczną , itp.)
  • wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej
  • podpisanie umowy najmu.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginalnych egzemplarzach do wglądu lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.